Enneagram fungerar

Under många år har jag varit skeptisk till detta verktyg för att förstå vilken persontyp som jag är, men nu är jag fascinerad över den.

Enligt testen så är jag typ 7 – Entusiasten. När man läser den inser man att beskrivningen innehåller både styrkor och brister och för mig blir det mer trovärdigt när man redovisar både positiva och negativa egenskaper.

Här är en test om du är nyfiken på vilken typ du är själv. https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test

Varför perfektionister blir deprimerade

I den här videon förklarar en psykolog och terapeut detta viktiga samband.

Jag är inte riktigt så drabbad som många andra av perfektionism, men jag känner igen mig i nästan alla beskrivningar. Jag har höga krav på mig själv och jag har haft låg självkänsla. Jag önskar jag lyssnat till denna video tidigare i mitt liv.

Följsamhet och samskapande mellan en man och en kvinna

En modell som kan hjälpa oss förstå hur vi agerar i mötet med andra människor är denna som bygger chakran och begrepp som maskulint respektive feminint.

Hämtad från Rahasys presentation av kursen Taste of Tantra

För att förstå modellen behöver man inse att det är en kraftig generalisering och förenkling av en komplex verklighet. En grundpelare är att både män och kvinnor kan vara i både maskulin och feminin energi och verkligen i sin person ge uttryck för båda krafterna.

För att verkligen nå följsamhet och samskapande mellan en man och en kvinna eller mellan två personer av samma kön behöver man utforska varandra med nyfikenhet och förstå vem som står för den kraftfulla energin(plus) och vem som agerar utifrån ett mottagande(minus) i bilden som jag hämtat från Rahasy och hans presentation av sin kurs Taste of Tantra.

Vem som ger och vem som tar emot är olika inom varje chakra. En del kvinnor är alltid i det femina, men de allra flesta har maskulin energi inom flera områden. En del män och kvinnor har mycket feminin energi och längtar efter att ge uttryck för sin maskulinitet, men håller tillbaka sin maskulina energi av oro och rädsla för missförstånd. En del män är fast i sina maskulina energier och roller utan minsta flexibilitet. En del människor fastnar i passivt mottagande så att de kör över sina egna gränser och blir inget.

Det fjärde chakrat är hjärtchakrat, kärlekens kraft. Den är mjuk och empatisk och försöker nå fram till den andres hjärta. Den är inlyssnande och förstående. Den är en feminin energi som ges som en gåva och måste tas emot som en kärleksgåva. Det är förlåtelse. Fjärde chakrat är det mittersta och därför väldigt centralt för balans mellan de mer jordnära från chakra ett till tre och de mer andliga förmågorna som uttrycks i chakra fyra till sju.

Första chakrat står för stabilitet, trygghet, gränssättning, långsamhet och vila. Det är jordnära och djupt och flyttas inte alls oavsett vad som sker på ytan. Det står för makt, ordning och reda, disciplin men är också grunden till tillit. Det handlar om att ta ansvar och skapa en god och trygg gemenskap. Det känns tryggt att vara i en sådan maskulin energi, en ram för allt som skapas, ett hållande av allt skapat. En ointaglig borg för en kung med rättvisa och jämvikt. Den svarta sidan är att det står stilla. Inget händer oavsett vad som behövs. Det kan uppfattas som tråkigt förutsägbart och leder till slut till döden.

Andra chakrat, det sakrala, är energin bakom njutning och skapande. Det är flöde och ett överflöd av livskraftens energi. Det är känslor och kreativitet. Det skapar liv och är uttryck för sexualitet. Det charmar och förför och förändras konstant hela tiden. Det som gällde för en dag sedan är helt förändrat dagen efter. I sin svarta variant så kan det leda till missbruk och gränslöshet och kan uttrycka sig i alkohol, droger, sex och spelmissbruk. Det leder i sin ytterlighet till kaos. Det andra chakrat är en motkraft till första chakrat. Det första chakrat är en motkraft till det andra. Det är därför balans mellan första och andra chakrat är så viktigt. Tillsammans är de grunden för liv. Det är grunden för verklig samverkan.

Tredje chakrat står för viljekraft och kallas även solar plexus. Viljekraften inom människan är så stark att den kan förflytta berg om den är grundad på och balanserad. Utan grund är uttryck för viljekraften helt flyktig och inte värd att lyssna till oavsett hur högt den ropar. En sund och välgrundad viljekraft är skön att möta och ta emot. Man känner sig sedd och bekräftad av att möta denna viljeyttring särskilt om den kombineras med ett varmt hjärta från fjärde chakrat, en vackert sätt att tala från det femte chakrat och en andlig dimension via det sjunde.

Fjärde chakrat, hjärtats energi, är beskrivet ovan. Det är villkorslös kärlek och vad vi alla längtar efter att möta, att ta emot, från en annan människa, från våra föräldrar och våra barn. Dess motsats är rädslan.

Kärleken är tålmodig och god
Den är inte stridslysten
Skrytsam eller uppblåst
Den är inte utmanande, självisk
och den brusar inte upp
Den vill ingen något ont
Den finner inte glädjen i orätten
Den gläds med sanningen
Allt bär den, allt tror den
och allt hoppas den och den uthärdar allt

Det är svårt att känna sig värdig att ta emot all denna kraft och det kan vara svårt. Det krävs att mottagaren har en självbild, att hen är värdig att ta emot. Dess svarta och mörka sida är medberoende och oförmåga att bryta sig loss när beroendet och relationen är osund för alla inblandade.

Talets gåva och kreativiteten i att påverka via tal och ledarskap finns i femte chakrat, i halschakrat. Det påverkar och förändrar genom att det goda och välformulerade sprids i tal och i böcker. Det kan om det kombineras med viljekraft från det tredje chakrat utan balans med det mellanliggande fjärde chakrat, det varma och empatiska medkänslan leda till alldeles förfärliga resultat, men om det hantera väl kan orden skapa liv, påverka allt levande till nya upptäckter och insikter och vara grunden för ett utvecklande liv. För det är lika värdefullt att ge som att ta emot talets gåva. Dess svarta sida är förtal och skvaller.

Det sjätte chakrat är det allseende ögat. Det som kan se bakom ytan och förstå det outsagda. Det är att förstå helheten och se med klarsyn på någon företeelse eller något som är på väg att skapas. Det kan se in i framtiden. Det är intuition.Det är källan till den manifestation som människan gör via alla de andra lägre chakrana.I sin mörka form skapar det drama och misstänksamhet. En i grunden god företeelse kan missförstås om alla underliggande nivåer misstänks bygga på en dold och ond avsikt. Kärleken förför, viljekraften kör över alla, njutningen har inga gränser, talet är falskt och hela företeelsen går över alla gränser och förstör och söndrar. Det är Den insikten gör livet omöjligt, men det kan bli följden av ett obalanserat sjätte chakra.

Det sjunde chakrat är ett mystiskt energicenter. Det handlar om att öppna upp för en högre medvetenhet. Detta chakra handlar om andlighet, självförverkligande och upplysning.
Chakra sju är den energiska korridoren som leder dig från en vision av livet till ett gnistrande liv med oändlig möjlighet. Där du absolut vet är vi alla anslutna till källan, till det gudomliga och till anden och till Gud. Människans roll i livet och det som ger verklig motivation är att ta emot andlig kraft via det sjunde chakrat och förmedla och kanalisera den kraften oförstörd och opåverkad till allt levande som hen möter. När man möter och tar emot denna kraft av en annan människa via djup kontakt, via ögonens djup och den andre andre människans öppenhet så är mötet himmelskt vackert och man kan leva länge på den upplevelsen.

Detta inlägg handlar om att man kan hitta balans mellan alla dessa områden i kontakten med en annan människa. Inom några områden är den man möter plus och sänder energi och inom andra områden är den andre mottaglig.Inget är rätt eller fel. Ibland är det i jämvikt och ibland förändras det och man växlar från att ge till att ta emot inom ett område.

Du är en unik kombination av alla dessa områden. Om du är trygg i tillit till chakra ett och två kan du vara flexibel i ditt möte med den andre. Du behöver inte kämpa och krocka med den andre. Du kan vara följsam och ibland ge och ibland ta emot allt beroende på situation. Det är detta som gör varje möte unikt. Vi har en unik kombination av starka områden och områden som är öppna för att ta emot.

Livet är en underbar möjlighet att uppleva att man står nära många andra människor i följsamhet och samverkan. I varje möte med en annan, känd eller okänd, ingår kontakt och samskapande inom samtliga områden. Det blir magiska möten och det blir att växa genom möten. Det är ditt val och du som avgör din väg tillsammans med andra människor.

Själviskhet och gemenskap – ur flera perspektiv

Själviskhet är ett negativt ord i vår kultur, men det finns flera sätt att se på själviskhet. Vi är alla själviska utan att vi är medvetna om det. Gemenskap är ett positivt ord. Det är något vi alla förväntas längta efter och bidra till.

En del drar sig undan gemenskap och vill inte delta. Det kan uppfattas som själviskt, men det kanske beror på att de hela tiden känner krav på att anpassa sig till andra. De är viktiga för gemenskapen eftersom de lyssnar in och möter andras behov. Det kan lätt blir för mycket och därför behöver de dra sig undan och de upplever frihet när de kan vara sig själva helt utan krav.

Andra personer är så trygga i att vara sig själva när de är tillsammans med andra och del av ett sammanhang. De är utåtriktade, sociala och relationer med andra ger energi. Om de vill göra en sak när de är i en gemenskap med andra så går de direkt till handling utan större betänkligheter. De anpassar sig inte nämnvärt till de andra. Deras vilja och initiativkraft bidrar till gemenskapen. Det är också själviskt – fast på ett helt annat sätt.

Hur vi bidrar till det gemensamma och om vi uppfattas som själviska är helt upp till vilket perspektiv man tar.

Börja med att skapa rapport mellan dig och andra

För att din workshop ska bli riktigt bra behöver man skapa en samhörighet, öppenhet och grundläggande tillit. Det finns ett begrepp från NLP som heter rapport. För att uppnå rapport i ett umgänge behöver man befinna sig på samma våglängd och man bör inte framhäva olikheter och skillnader. Om man koncentrerar sig på det man har gemensamt minskar motstånd, misstro, rädslor och andra negativa känslor. Det som uppstår är tillit och förtroende.

Det är ett naturligt beteende vi alla har att vi anpassar oss till den andre. Om man ser ett par som är väldigt intresserade av varandra kan man se att de sitter på samma sätt och rör sig på liknande sätt i gester i samma tempo. Det är möjligt att skapa rapport med tre samtidigt om man talar med samma språk och ordval som en, anpassar tempot till en och sitter med kroppen som en.

Rapport och pacing är en del av retoriken som beskrivs väl här: http://www.tarni.com/fakta/Kommunikation%20och%20retorik.pdf

De första fyra minuterna i varje tillfälle man ses är avgörande. Speciellt i en workshop där deltagarna inte känner varandra. Här finns exempel på bra övningar för att starta upp en workshop på ett bra sätt som bidrar till kreativitet och nytänkande: https://antrop.se/aktuellt/2020/5-incheckningar-som-gor-dig-mer-innovativ/

Vad är ett öppet hjärta?

Fick en fråga om vad är ett öppet hjärta och hur kan man få det. Det går att vara kärleksfull på ytan och uppfattas så, men det blir mer kraftfullt om det kommer helhjärtat inifrån.

Vad är ett öppet hjärta?

  1. Ge villkorslöst. Det stärker min förmåga att ge via ett öppet hjärta.
  2. Våga släppa in några vänner eller partners i din värld och lita på att de vill dig gott. Visa tillit trots riskerna och visa din sårbarhet.
  3. Ge utrymme för det andliga och gudomliga och lita på att du blir ledd i livet.
  4. Inre och yttre trygghet är viktigt. Du kan känna dig trygg med att du inte behöver göra något för att bara få vara och för att bli accepterad.
  5. Ta emot människor, alla människor, som om de är sända till dig.

Ibland förmår jag vara öppen. För mig är det lättare i ett sammanhang där jag möter andra likasinnade. När jag blir stressad av olika saker tappar jag ibland denna förmåga. Det kan vara förväntningar från andra, otillfredsställda behov hos mig eller rädsla och osäkerhet. Livet handlar om att lära sig att bli mer trygg och inte hamna i sådan stress lika ofta och bli mer medveten om vad som stressar mig och lära mig hur jag kan hantera sådana situationer bättre.

Doktorns råd


VILA

1. Egentid varje dag.

2. Skärmfri söndag.

3. Skriv en tacksamhetsdagbok.

4. Utöva stillhet varje dag.

5. Ät en måltid per dag vid matbordet – utan telefon, surfplatta eller dator.

ÄTA

1. Avnormalisera socker (och rensa smaklökarna).

2. Ät fem olika grönsaker varje dag.

3. Ät all mat inom ett ätfönster på 12 timmar.

4. Drick åtta små glas vatten per dag.

5. Renodla maten och undvik livsmedel med fler än fem ingredienser.

TRÄNA

1. Gå minst 10.000 steg varje dag. 

2. Någon form av styrketräning två gånger i veckan.

3. Någon form av högintensiv intervallträning två gånger i veckan. 

4. Inför pauser på jobbet då du rör dig.

5. Träna sätesmuskulaturen dagligen

SOVA

1. Skapa en helt mörk sovmiljö.

2. Tillbringa minst 20 minuter utomhus varje morgon.

3. Skapa en rutin för sänggåendet. 

4. Låt hjärnan komma till ro.

5. Allt koffein intas i god tid före 18:00

Nytänkande om vård och organisationer i Holland

Organisationen i Holland som är nytänkande heter heter https://www.buurtzorg.com/ Grundaren heter Jos de Block. Här talar han om sin bakgrund och ideer: https://youtu.be/SSoWtXvqsgg

Frederic Laloux heter författaren som skrivit boken Reinventing Organisations. Han talar även om Buurtzorg. https://youtu.be/2GlG_ESETgo

I Bålsta finns ett företag som heter Grannvård  https://www.grannvard.se/  som arbetar på liknande sätt.